แนวโน้มผลงานของณัฐสิทธิ์

Journal

บทความของณัฐสิทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเภสัชวิทยา

Publish Year International Journal 17
2021 exPoupaud, M., exPutthana, V., exPatriarchi, A., exCaro, D., exAgunos, A., inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exGoutard, F.L., "Understanding the veterinary antibiotics supply chain to address antimicrobial resistance in Lao PDR: Roles and interactions of involved stakeholders", Acta tropica, ปีที่ 220, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 10594
2020 exจีระศักดิ์ สมบุญ, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, exสมเกียรติ ห้วยจันทึก, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "In vivo uptake and localization of 99mTc-pertechnetate in pigs using single-photon emission computed tomography", agriculture and natural resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 339-342
2020 exNuangmek, A., exRojanasthien, S., exYamsakul, P., exTadee, P., exThamlikitkul, V., inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exSuwan, M., exChotinun, S., exPrasertsee, T., exPatchanee, P., "Factors associated with irrational antimicrobial use on pig and layer farms in chiang mai-lamphun and chon buri provinces, thailand", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 217-243
2019 exPrapapanpong, J., inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, exMahavorasirikul, W., exChoochuay, S., inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "In vitro studies on gastrointestinal monogastric and avian models to evaluate the binding efficacy of mycotoxin adsorbents by liquid chromatography-tandem mass spectrometry", Journal of Advanced Veterinary and Animal Research , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มีนาคม - กรกฎาคม 2019, หน้า 125-132
2019 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, exSittiruk Roytrakul, "Proteomics analysis of serum protein patterns in duckduring aflatoxin B1 exposure", Veterinary World, ปีที่ 12, ฉบับที่ 9, กันยายน 2019, หน้า 1499-1505
2018 exNuangmek, A, exRojanasthien, S, exChotinun, S, exYamsakul, P, exTadee, P, exThamlikitkul, V, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exPatchanee, P, "Antimicrobial Resistance in ESBL-Producing Escherichia coli Isolated from Layer and Pig Farms in Thailand", ACTA SCIENTIAE VETERINARIAE, ปีที่ 46, มีนาคม 2018
2018 exSasiprapa Choochuay, exJutamas Phakam, inนายประกรณ์ จาละ, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "Determination of Aflatoxin B1 in Feedstuffs without Clean-Up Step by High-Performance Liquid Chromatography", International Journal of Analytical Chemistry , ปีที่ 2018, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2018, หน้า 1-8
2017 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exJีutamas Phakam, exSasiprapa Choochuay, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, "Toxicological evaluation of low dietary aflatoxin b1 concentrations on performance and residues in laying ducks", Livestock Research for Rural Development, ปีที่ 29, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2017, หน้า 207--
2013 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, inนายประกรณ์ จาละ, exLaopiem, S., inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, exLimsuwan, S., "Co-occurrence of five Fusarium toxins in corn-Dried Distiller's Grains with Solubles in Thailand and comparison of ELISA and LC-MS/MS for fumonisin analysis", Mycotoxin Research, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2013, หน้า 255-260
2013 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "Aflatoxins in selected Thai commodities", Food Additives & Contaminants: Part B: Surveillance, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 254-259
2012 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exKusujarit, N., inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "The effect of low-dose ochratoxin: A fed in ducks on blood haematological profiles and histopathological alterations", Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, ปีที่ 7, ฉบับที่ 10, กรกฎาคม 2012, หน้า 1021-1027
2012 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exLimsuwan, S, inดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม, รองศาสตราจารย์, "Fumonisin monitoring in Thai red cargo rice by reversed-phase high-performance liquid chromatography with electrospray ionization ion trap mass spectrometry", International Food Research Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2012, หน้า 1561-1566
2011 exElisabeth Viktoria Reiterb, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "Sol–gel immunoaffinity chromatography for the clean up of ochratoxin A contaminated grains", Journal of Chromatography A, ปีที่ 1218, ฉบับที่ 42, ตุลาคม 2011, หน้า 7627-7633
2007 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exNiedorf F, exKietzmann K, "A sulfadimidine model to evaluate pharmacokinetics and residues at various concentrations in laying hens.", Journal of Food Additives and Contaminants, ปีที่ 24, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2007, หน้า 598-604
2007 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exLimsuwan S, exPriess B, exNau H., exKietzmann K., exHamscher G., "Penetration Studies of Propoxur and Phoxim from Eggshell into Whole Egg after Experimental Exposure and Application in Henhouses.", Journal of Agriculture and Food Chemistry, ปีที่ 55, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2007, หน้า 6401-6405
2006 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exHamscher G., exLimsuwan S., ex Kietzmann K., "Quantitative Analysis of Tylosin in Eggs by High Performance Liquid Chromatography with Electrospray Ionization Tandem Mass Spectrometry: Residue Depletion Kinetics after Administration via Feed and Drinking Water in Laying Hens.", Journal of Agriculture and Food Chemistry., ปีที่ 54, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2006, หน้า 9017-9023
2005 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics and withdrawal times of enrofloxacin in ducks.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน 2005, หน้า 235-239
Publish Year National Journal 8
2018 exนวลวรรณ รุจิขาสุวรรณ, exชิดชนก หนุนอนันต์, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 170-182
2017 exศศิประภา ชูช่วย, inนายประกรณ์ จาละ, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "การตรวจวิเคราะห์อะฟลาทอกซินบี 1 ในวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยไม่ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง", Journal of science and technology Mahasarakham University, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 1-6
2016 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "Masked mycotoxins: สารพิษจากเชื้อราซ่อนรูป", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 174-180
2015 exณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "หลักและวิธีการวิเคราะห์สารพิษอะฟลา", วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (JOURNAL OF SCIENCE LADKRABANG), ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 93-100
2014 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม, รองศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, exศศิธร ลิ้มสุวรรณ, "การปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซินและออกคราทอกซิน เอ ในอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย", สัตวแพทย์มหานครสาร JOURNAL OF MAHANAKORN VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 1-9
2012 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "บทความอย่างสังเขปว่าด้วยความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราในปศุสัตว์", JOURNAL OF MAHANAKORN VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 37-46
2009 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "A new screening test to detect monensin in chicken plasma and egg by spectroscopic method", Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine., ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2009, หน้า 56-68
2004 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exNarumol Pruksathaporn, exPannapa Winyayong, exRungnapa Tangkabadee, exArkom Sangvaranond, "การศึกษาประสิทธิภาพของโดราเมคติ นต่อการรักษาภาวะไมโครฟิลาเรียซีสในสุนัข", Journal of Kasetsart Veterinarians , ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, เมษายน 2004, หน้า 74-84

Conference

การนำเสนอบทความของณัฐสิทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเภสัชวิทยา

Publish Year International Conference 12
2019 exPrapapanpong, J, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, exMahavorasirikul, W, exChoochuay, S, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "In vitro studies on gastrointestinal monogastric and avian models to evaluate the binding efficacy of mycotoxin adsorbents by liquid chromatography-tandem mass spectrometry", JOURNAL OF ADVANCED VETERINARY AND ANIMAL RESEARCH, 1 มีนาคม 2019
2014 inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ แก้วโมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, "The comparison of amikacin releasing from calcium sulfate beads prepared by different methods", VPAT Regional Veterinary Congress 2014, 19 - 21 พฤษภาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม, รองศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, exSasithorn Limsuwan, "Occurrence of ochratoxin A (OTA) in pet food in Thailand", International Conferrence on Veterinary Science 2013, 16 - 18 มกราคม 2013, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exวรางคณา กังวานศุภพันธ์, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, "OPTIMIZED ELUTION OF CEFAZOLIN FROM CALCIUM SULFATE BEADS", International Conference on Veterinary Science, 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม, รองศาสตราจารย์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, exSasithorn Limsuwan, "FOUR AFLATOXIN ANALOGUES IN DOG FOOD: A PRELIMINARY MONITORING", International Conference on Veterinary Science 2011 (37th ICVS ), 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2012, Bangkok
2012 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "A monitoring on co-occurrence of mycotoxins contamination in corn-ethanol by-product for swine by LC-ESI-MS/MS", 19th KRIMIVA INTERNATIONAL CONFERENCE 2012, 3 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, Opatija สาธารณรัฐโครเอเชีย
2012 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exN. Kusujarit, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "Effect of low-levels of ochratoxin A on performance, haematology and blood chemistry parameters in duckling", 19th KRIMIVA International conference 2012, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, Opatija สาธารณรัฐโครเอเชีย
2011 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exN. Kusujarit, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "Ochratoxicosis on hematological and blood chemistry profiles in ducks", 33rd Mycotoxin Workshop, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2011, Freising สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2011 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "Presence of mycotoxins in corn-Dried Distiller’s Grains with Soluble (corn-DDGS) in Thailand", Mycotoxin Workshop 33rd, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2011, Freising สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2010 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exLimsuwan S., "A preliminary survey of Fumonisin B1 contamination in red cargo rice from retail markets in Thailand.", 32st Mycotoxin-workshop, 14 - 16 มิถุนายน 2010, Lyngby ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
2009 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exLimsuwan S., exKarlovsky P., "Evaluation of extraction solvents for the determination of mycotoxins in sugar beet by LC/ESI-MS/MS.", 31st Mycotoxin-workshop, 15 - 17 มิถุนายน 2009, Muenster สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2008 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exKadlec K., ex Schwarz S, "Molecular basis of resistance to tetracycline among staphylococci and streptococci from farm and companion animals collected in Bft-GermVet study. ", DVG-Fuchgruppe “Bacteriologie" Braunschweig, Germany., 25 - 27 มิถุนายน 2008, Braunschweig สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Publish Year National Conference 2
2017 inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ เจริญทรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ค่าโลหิตวิทยาในแมวที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อไวรัสลิวคีเมียแมว", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6, 21 - 24 มิถุนายน 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2009 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exLimsuwan S, "Determination of monensin in plasma and egg components by spectroscopic method.", 2nd FASAVA-TMVA 2009, 3 - 5 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=420187]