Journal

หลักและวิธีการวิเคราะห์สารพิษอะฟลา
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (JOURNAL OF SCIENCE LADKRABANG) (ISSN: 08579512)
24
2
93-100
กรกฎาคม - ธันวาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-