แนวโน้มผลงานของเอกรินทร์

Journal

บทความของเอกรินทร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในภาควิชาสถาปัตยกรรม

บทความแต่ละ Quartile ของเอกรินทร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในภาควิชาสถาปัตยกรรม

บทความแต่ละ TCI Group ของเอกรินทร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในภาควิชาสถาปัตยกรรม

Publish Year National Journal 4
2015 inดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์, "กลไกการสร้างความปลอดภัยในการอยู่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายของชุมชนย่านเก่า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร", วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 27-38
2015 exอำนาจ จำรัสจรุงผล, inดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการพัฒนาเมืองต่อการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวภาคการเกษตร กรณีศึกษาคลองอ้อมนนท์ จังหวัดนนทบุรี", วารสารหน้าจั่ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 29, ฉบับที่ 29, มกราคม - ธันวาคม 2015, หน้า 8-22
2013 inดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์, "คุณค่าของความเป็นเมืองกับวิถีชีวิตดั้งเดิมที่กลับคืนมา", วารสารเพื่อการพัฒนาบ้านและเมือง, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน 2013, หน้า 32-35
2006 inดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, inนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์, "Tourists? Opinion on Waterway Tourism along the Chao Phraya River, Bangkok-Ayutthaya Route", The Kasetsart Journal, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2006, หน้า 67-78

Conference

การนำเสนอบทความของเอกรินทร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในภาควิชาสถาปัตยกรรม

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr. Claire PARIN, "การพัฒนาด้านผังเมืองกับการตอบรับการป้องกันวิบัติภัยน้ำท่วม กรณีศึกษา เมืองบอร์กโด ประเทศฝรั่งเศส และจังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย", "Water, Megacities and Global Change" UNESCO, 2 - 4 ธันวาคม 2015, Paris สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Publish Year National Conference 2
2010 inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์, inนางยุพยง เหมะศิลปิน, รองศาสตราจารย์, inนายกัญญาภา อร่ามรักษ์, อาจารย์, inนางสาวเพกา เสนาะเมือง, อาจารย์, exอ. มยุรี นาสา, "การกำหนดกำหนดปัจจัยชี้วัดและติดตามผลกระทบเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโป่งพุร้อน", การประชุมวิชาการอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 , 21 มกราคม 2010, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์, "แนวโน้มการพัฒนาเมือง เมืองที่เอื้อมถึง เมืองที่โปร่งใส กับภัยจากการพัฒนา", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400312]