Conference

การกำหนดกำหนดปัจจัยชี้วัดและติดตามผลกระทบเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโป่งพุร้อน
การประชุมวิชาการอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2
ชาติ
21 มกราคม 2010
กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-