Person Image

  Education

  • สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  Built EnvironmentClassificationCommunity-based tourismenvironmental qualityHeritage resourcesHeritage tourismhot spring indicatorPlace identityPublic FacilitiesTourism communitiesUrban Design, Place Making, Place, Urban Quality, Quality of Public Spaceการท่องเทียวชุมชนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวโดยชุมชนการเล่าเรื่องทางวัฒนธรรมการอนุรักษ์การออกแบบเพื่อการท่องเที่ยวการออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นคำสำคัญ: ผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจิตวิญญาณของพื้นที่ชุมชนค้าขายพื้นถิ่นชุมชนแออัดตลาดนัดตลาดศาลเจ้าโรงทองที่อยู่อาศัยนิเวศวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ชุมขนปัจจัยชี้วัดป้ายเพื่อการท่องเที่ยวโป่งพุร้อน Key words: impactภาคใต้ฝั่งอันดามันภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพียงสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสมรรถนะสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะองค์กรปกครองท้องถิ่นออกแบบผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นอุตสาหกรรมพื้นบ้าน

  Interest

  Urban Design, Place Making, Place, Urban Quality, Quality of Public Space

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก