Journal

Article
ผลกระทบของการพัฒนาเมืองต่อการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวภาคการเกษตร กรณีศึกษาคลองอ้อมนนท์ จังหวัดนนทบุรี
Journal
วารสารหน้าจั่ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ISSN: 08571457)
Volume
29
Issue
29
Year
มกราคม - ธันวาคม 2015
Page
8-22
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-