Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2522
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2528

  แนวโน้มผลงานของแอนนา

  Conference

  การนำเสนอบทความของแอนนา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

  Publish Year International Conference 2
  2011 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายวุฒินันท์ คงทัด, "Multi-disciplinary research approaches on Jatropha curcas for biodiesel production", 16th Conference on biochemical engineering, 25 มิถุนายน 2011, Taipei ไต้หวัน
  2011 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สาวิตรี มาลัยพันธุ์, exรศ.ดร.อิสรา สุขสถาน, exรศ. นิพนธ์ วิราสาทนนท์, exรศ. โกศล เจริญสม, "Integrated Research on Jatropha curcas Plantation Management", World Renewable Energy Congress 2011, 8 - 14 พฤษภาคม 2011, Linkoping ราชอาณาจักรสวีเดน
  Publish Year National Conference 13
  2016 inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, "การศึกษาความเข้มข้นและจำนวนครั้งที่พ่นสาร 6-benzyladenine ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มจำนวนดอกเพศเมียและจำนวนผลของสบู่ดำพันธุ์ KUBP 78-9", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, "การทดสอบผลผลิตของสบู่ดำพันธุ์คัดเลือกที่ปลูกโดยอาศัยน้ำฝนเปรียบเทียบกับการให้น้ำหยดในไร่เกษตรกรเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมวิชาการความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง พลังงานทดแทนกับความมั่นคงของชาติ , 6 - 8 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2012 inนายธีระ สมหวัง, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, inนางสำราญ ศรีชมพร, inนายนพศูล สมุทรทอง, inนายสุเมศ ทับเงิน, exอัจฉรา นันทกิจ, "การเปรียบเทียบผลผลิตถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีเด่นที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงในแปลงเกษตรกร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inดร.นงณพชร คุณากร, exสิรินพร ชื่นวิทยา, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, "การขยายพันธุ์ต้นสบู่ดำในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 exนายณัฐวุฒิ ชัยวุฒิ, inดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, "Screening of Physic Nut (Jatropha curcas L.) for Salt Tolerance at Germination Stage", งานประชุมวิชาการงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7, 7 - 8 ธันวาคม 2010, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2006 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, "การศึกษาพันธุ์ข้าวโพดต้านทานต่อหนอนเจาะลำต้น Ostrinia furnacalis (Guenee)", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 , 9 - 11 มีนาคม 2006, เมือง นครนายก ประเทศไทย
  2005 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, "ความหลากชนิดของแมลงในการจัดการศัตรูข้าวโพดหวาน", การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่ 32, 13 - 15 กรกฎาคม 2005, เมือง สุโขทัย ประเทศไทย
  2006 inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนายสุขุม โชติช่วงมณีรัตน์, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "การรวบรวมพันธุ์สบู่ดำจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ ของประเทศไทยเพื่อใช้เป็นเชื้อพันธุกรรม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2003 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, "การเปรียบเทียบวิธีการประเมินสายพันธุ์ข้าวโพดชั่วที่ 1 และ 4 โดยใช้ตัวทดสอบ 4 แบบ", สัมมนาวิชาการพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 13 เรื่อง พันธุศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน, 5 - 7 มิถุนายน 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2003 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, "การเปรียบเทียบวิธีการประเมินสายพันธุ์ข้าวโพดโดยใช้ตัวทดสอบ 4 แบบ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41, 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  1988 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, inนายชำนาญ ฉัตรแก้ว, ศาสตราจารย์, "การใช้เชื้อพันธุกรรมนอกสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมในประเทศไทย ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 1988, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  1988 inนายชำนาญ ฉัตรแก้ว, ศาสตราจารย์, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, exยอดชาย เพชรัตนกูล, "ยอดชาย เพชรัตนกูล การคัดเลือกพันธุ์ต้านทานแล้งในข้าวโพด, น. 201-209. ใน รายงานผลการวิจัยสาขาพืช ใน3-5 กุมภาพันธ์ 2531 ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 1988, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  1987 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, inนายชำนาญ ฉัตรแก้ว, ศาสตราจารย์, "การปรับปรุงสายพันธุ์พ่อของข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวสุวรรณ 2301", สัมมนาวิชาการพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 13 - 15 พฤษภาคม 1987, สงขลา ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=310023]