Conference

Article
การทดสอบผลผลิตของสบู่ดำพันธุ์คัดเลือกที่ปลูกโดยอาศัยน้ำฝนเปรียบเทียบกับการให้น้ำหยดในไร่เกษตรกรเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Conference
การประชุมวิชาการความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง พลังงานทดแทนกับความมั่นคงของชาติ
Class
ชาติ
Date
6 - 8 พฤษภาคม 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-