Conference

การศึกษาพันธุ์ข้าวโพดต้านทานต่อหนอนเจาะลำต้น Ostrinia furnacalis (Guenee)
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2
ชาติ
9 - 11 มีนาคม 2006
เมือง นครนายก ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานเพื่อลดการใช้สารเคมีและอนุรักษ์ธรรมชาติ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,16 ต.ค. 2009 - 16 ต.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อารักขาพืช,26 ต.ค. 2009 - 26 ต.ค. 2009