ผลงานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาล ปี 2013

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20152014201220112010 >>

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 6
2013 inนางภคอร อัครมธุรากุล, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, exนายคามินท์ ไชยมงคล, "ผลของการใช้ผงไผ่หมักในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน, exนายอารักษ์ ชัยกุล, "การศึกษาเชิงสำรวจน้ำทิ้งจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพฟาร์มสุกร 1.สมบัติการเป็นปุ๋ยชีวภาพและองค์ประกอบธาตุอาหารมหัพภาค", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 7 ธันวาคม 2013, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์, exนายอารักษ์ ชัยกุล, "การศึกษาเชิงสำรวจน้ำทิ้งจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพของฟาร์มสุกร 2. ปริมาณองค์ประกอบของจุลธาตุอาหาร", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 7 ธันวาคม 2013, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, "การศึกษาองค์ประกอบทางโภชนะ คุณภาพและปริมาณจุลินทรีย์ของผงไผ่หมัก", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 7 ธันวาคม 2013, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, exนายอารักษ์ ชัยกุล, "การศึกษาความปลอดภัยการใช้กากตะกอนและน้ำทิ้งฟาร์มสุกรในการปลูกผักกาดเขียว", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 7 ธันวาคม 2013, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, inนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์, exนายอารักษ์ ชัยกุล, "การศึกษาเชิงสำรวจกากตะกอนจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพของฟาร์มสุกร 2. ปริมาณองค์ประกอบของจุลธาตุอาหาร", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 7 ธันวาคม 2013, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=28&BudgetYear=2013]