ผลงานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาล ปี 2014

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20152014201220112010 >>
Publish Year International Journal 1
2014 exUthaiwan Kanto, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, inนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, "Rice Seed Priming with Swine Manure Extract to Ameliorate Vigor and Nutrient Status of Seedlings", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2014, หน้า 333-374

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2014 inนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน, inนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, "ผลของการเก็บบ่มต่อปริมาณของแบคทีเรียที่ก่อโรคในน้ำสกัดมูลสุกร", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน
Publish Year National Conference 2
2014 inนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้น้ำทิ้งและกากตะกอนมูลสุกรจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพต่อสมบัติทางเคมีของดินและผลผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน, inนายสิทธิชัย แก้วสุวรรณ์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, "การตอบสนองของหญ้าแพงโกล่าต่อการให้ปุ๋ยยูเรียทางดินและการให้น้ำสกัดมูลโคนมเป็นปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=28&BudgetYear=2014]