ผลงานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาล ปี 2009

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

1

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20152014201220112010 >>

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2009 exอุทัยวรรณ คันโธ, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, "Effect of Pig Manure Extract as Foliar Application on Plant Growth, Chlorophyll Contents, Leaf Expansion and Yield of Cassava (Manihot esculenta crantz) cv.hauybong 60", The ISSAAS International Congress 2008, 27 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2009 exอำพล จุปะมัดถา, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูกต่อกูลตาไธโอนในแม่สุกรและลูกสุกรดูดนมและการเจริญเติบโตของลิมโฟซัยท์ชนิดทีในลูกสุกรดูดนม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 18 มีนาคม 2009, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนายลักษณ์ เพียซ้าย, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, "ผลของใบมันสำปะหลังแห้งต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและจำนวนไข่พยาธิรวมในมูลแกะ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 8 - 9 ธันวาคม 2009, นครปฐม ประเทศไทย
2009 inนางภคอร อัครมธุรากุล, inนายสุชาติ สงวนพันธุ์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, "ผลของการอัดเม็ดอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตในไก่ไข่และคุณภาพไข่", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6, 8 - 9 ธันวาคม 2009, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=28&BudgetYear=2009]