ผลงานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาล ปี 2006

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20152014201220112010 >>

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 8
2006 inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, "การศึกษาค่าสหสัมพันธ์และสมการคาดคะเนของปริมาณเถ้าไม่ละลายในกรดและเถ้าละลายในกรดจากเถ้าทั้งหมดในมันเส้น", การศึกษาค่าสหสัมพันธ์และสมการคาดคะเนของปริมาณเถ้าไม่ละลายในกรดและเถ้าละลายในกรดจากเถ้าทั้งหมดในมันเส้น, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มแลคติกแอซิดแบคทีเรียและยีสต์ในระหว่างการหมักกากมันสำปะหลัง", การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มแลคติกแอซิดแบคทีเรียและยีสต์ในระหว่างการหมักกากมันสำปะหลัง, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้รำสกัดน้ำมันที่ระดับต่าง ๆ และการเสริมเอนไซม์ผสมในสูตรอาหารสุกรที่ใช้รำสกัดน้ำมันระดับสูงต่อสมรรถภาพการผลิตในสุกรระยะรุ่น-ขุน", ผลของการใช้รำสกัดน้ำมันที่ระดับต่าง ๆ และการเสริมเอนไซม์ผสมในสูตรอาหารสุกรที่ใช้รำสกัดน้ำมันระดับสูงต่อสมรรถภาพการผลิตในสุกรระยะรุ่น-ขุน, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการย่อยได้ที่สุดปลายลำไส้เล็กของโภชนะในมูลสุกรในสุกรระยะขุน", การศึกษาการย่อยได้ที่สุดปลายลำไส้เล็กของโภชนะในมูลสุกรในสุกรระยะขุน, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, inนางจิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชนิดต่างๆทางใบต่อการ เจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60", ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชนิดต่างๆทางใบต่อการ เจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, นครราชสีมา ประเทศไทย
2006 inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inนายนาม บัวทอง, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, "การใช้มันสำปะหลังเปรียบเทียบกับข้าวโพดร่วมกับยูเรียที่ระดับต่างๆ ในอาหารโคนม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exจีราภา เตียวสมบูรณ์กิจ, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, "ผลของการใช้รำสกัดน้ำมันเป็นวัตถุดิบอาหารหลักในสูตรอาหารข้นโคนมต่อผลผลิตการหมัก ในกระเพาะรูเมน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, exProf.Dr. Susumu Kumagai, "AFLATOXIN AND ZEARALENONE CONTAMINATION OF CASSAVA TO BE USED FOR FEEDSTUFFS IN THAILAND", International Symposium of Mycotoxicology in Bangkok 2006 (ISMYCO Bangkok'06), 12 - 15 ธันวาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=28&BudgetYear=2006]