Person Image

  Education

  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  Aluminosilicates ProductBamboo powder silageBroilerChemical compositioncoliform bacteriadifferent breedsE.colienergy sourcefeedstuffsLactabcilluslayer manure extractlaying Japanese quails manureMicrobial contentNutrition compositionpathogenic bacteriaPigpig manure extractProductive PerformanceSalmonellaSalmonella spp.tropical conditionsกากตะกอนกากตะกอนจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพกากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือกกากมันสำปะหลังกากสบู่ดำเนื้อในกากเอทธานอลกากเอทานอล อาหารสัตว์การปลูกผักกาดเขียวการย่อยได้ปรากฎไก่ไข่ไก่เนื้อไก่เนื้อ ผงใบไผ่หมัก สมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก ระบบภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลไก่เนื้อ สารทดแทนสารปฏิชีวนะ ระดับเร่งการเจริญเติบโตฃองเสียจากฟาร์ค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้คุณค่าทางโภชนะคุณภาพไข่คุณภาพไข่ไก่คุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางเคมีคุณสมบัติทางชีวภาพเครื่องอบแห้งเชื้อบิด สารเสริมอาหารทดแทนในไก่เนื้อ การป้องกันถั่วเหลืองถั่วเหลืองไขมันเต็มถั่วอบไขมันเต็มแทรกแซงนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำทิ้งจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพน้ำทิ้งฟาร์มสุกรน้ำมันปาล์มน้ำมันรำบิวทีเรท ไก่เนื้อ ประสิทธิภาพประเมินผลปริมาณองค์ประกอบของจุลธาตุอาหารปุ๋ยโปรตีนใช้ประโยชน์ได้โปรไบโอติกผงไผ่หมักพรีไบโอติกพลังงานใช้ประโยชน์ได้พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้พืชพืชเศรษฐกิจฟาร์มสุกรมันสำปะหลังเมล็ดสบู่ดำระบบสูญญากาศระยะเวลาการเก็บรักษารำสกัดน้ำมันลูกสุกรหย่านมเลซิตินวัตถุดิบวัตถุดิบอาหารสัตว์เศษเหลือสบู่ดำสมรรถภาพการผลิตสายพันธุ์ต่างๆสารประสานสุกรแหล่งพลังงานองค์ประกอบทางโภชนะอาหารอาหารสัตว์อาหารสัตว์อัดเม็ดเอทานอล

  Interest

  อาหารสัตว์

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2553 - ก.พ. 2557 หัวหน้าศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
  • พ.ค. 2552 - ก.ค. 2553 หัวหน้าศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 9 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 7.31 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารโรงเรือนทดลองไก่เนื้อ (คอกกวาง)
   • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารเตรื่องอบกากมัน
   • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์2
   • โรงเรือน 8
   • โรงเรือนEVAP 2 ฟาร์มสัตว์ปีก
   • โรงเรือนไก่เนื้อ 2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)