ผลงานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาล ปี 2008

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20152014201220112010 >>

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 10
2008 exภาคภูมิ สุขโพธิ์เพ็ชร์, exกรุณา ตรองโพธา, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, "ผลของ Antibody จากไข่แดงและ FOS ต่อสมรรถภาพการผลิต ปริมาณ IgG ใน Serum และปริมาณ sIgA ในลำไส้เล็กของลูกสุกรก่อนหย่านม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exสุรพันธ์ จิตวิริยนนท์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, exมณี ตันติรุ่งกิจ, "อิทธิพลของระดับอุณหภูมิในการอัดเม็ดอาหารสูตรมันสำปะหลังต่อปริมาณจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารสุกรระยะรุ่นและสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะรุ่น-ขุน", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 9 ธันวาคม 2008, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2008 exสุรพันธ์ จิตวิริยนนท์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, exมณี ตันติรุ่งกิจ, "อิทธิพลของระดับอุณหภูมิในการอัดเม็ดอาหารสูตรมันสำปะหลังต่อประสิทธิภาพการอัดเม็ดอาหารสูตรมันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 9 ธันวาคม 2008, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2008 exนภาพร เผือกสี, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, exชนินทร์ ติรวัฒนาวานิช, "ผลของการใช้ใบมันสำปะหลังในสูตรอาหารต่อระบบภูมิคุ้มกันของลูกสุกรหลังหย่านม", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 9 ธันวาคม 2008, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2008 exทัศนันท์ หงส์สะพัก, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, exชนินทร์ ติรวัฒนาวานิช, "ผลของการเสริม Medium Chain Triglycerides (MCTs) ในอาหารต่อสุขภาพลำไส้ของลูกสุกรหย่านม", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 9 ธันวาคม 2008, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2008 exภาคภูมิ สุขโพธิ์เพ็ชร์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมเอนไซม์ชนิดรวมในอาหารสูตรมันสำปะหลังต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกรหย่านม", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 9 ธันวาคม 2008, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2008 exกรุณา ตรองโพธา, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมเอนไซม์ชนิดรวมในอาหารสูตรมันสำปะหลังต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 9 ธันวาคม 2008, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2008 exวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, "การใช้เปลือกสับปะรดหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารผสมเสร็จสำหรับโคขุน", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 9 ธันวาคม 2008, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2008 exพิชิตพล อังธีระนุวงศ์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "การใช้ใบมันสำปะหลังเป็นแหล่งโปรตีนหลักในอาหารโคขุน ", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 9 ธันวาคม 2008, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2008 inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, inนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์, "การศึกษาองค์ประกอบเศษเหลือจากการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ และเป็นปุ๋ยสำหรับพืช", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 9 ธันวาคม 2008, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=28&BudgetYear=2008]