ผลงานภาควิชาภาษาตะวันออก ปี 2020

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาตะวันออก

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 12
2020 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "จงยง หนึ่งในสี่จตุรปกรณ์ของสำนักขงจื่อ: คัมภีร์ว่าด้วยความถูกต้องเที่ยงแท้ที่ยั่งยืนแน่นอน", ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, มกราคม 2020, หน้า 94-109
2020 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "หลักฐานล้านนาในเอกสารโบราณจีน: บันทึกเกี่ยวกับอาณาจักรสนมแปดร้อยในพงศาวดารหมาน พงศาวดารราชวงศ์หยวน พงศาวดารราชวงศ์หยวนฉบับใหม่และเจาปู๋จ่งลู่", วารสารจีนศึกษา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 157-227
2020 inดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนาตำราเรียนภาษาเกาหลีในส่วนคคำศัพท์ กรณีศิึกษาผู้ศิึกษาวิชุาภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร I คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารมนุษยศาตร์วิชาการ, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 125-159
2020 inนางวราลี จันทโร, อาจารย์, inดร.ธนภัส สนธิรักษ์, อาจารย์, "การวิเคราะห์ปัญหาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่พบในการฝึกงาน:กรณีศึกษาผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น", วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 65-82
2020 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "หลักฐานล้านนาในเอกสารโบราณจีน:บันทึกเกี่ยวกับอาณาจักรสนมแปดร้อยในเอกสารโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง", วารสารจีนศึกษา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1-112
2020 exจักรกฤษณ์ เกษกาญจนานุช, inดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนการกลายของขนมแบบฉบับแต้จิ๋วประจำเทศกาลจีนในสังคมไทย", วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 100-133
2020 inดร.รัญวรัชญ์ พูลศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิสิฐ อำนวยเงินตรา, อาจารย์, inลลิดา วิษณุวงศ์, อาจารย์, "ขงจื๊อนิยมและอิทธิพลต่อสตรีในเกาหลีและเวียดนาม", วารสารจีนศึกษา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 397-420
2020 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัญหาการแปลบทขยายและส่วนเสริมจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย", วารสารภาษาและภาษาศาสตร์, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 89-105
2020 exนางสาวภัทรา ทองปัน, inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "นักฆ่าหรือเหยื่อ ? เมื่ออาชญากรเกิดจากอาชญากรรม: กรณีศึกษาตัวละครนักฆ่าในไลท์โนเวลชุด ฮากาตะทงคตสึราเม็นซุ", วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, หน้า 24-40
2020 inดร.ศิริวรรณ ลิขิตเจริญธรรม, อาจารย์, "การศึกษางานแปลปรัชญานิพนธ์จีน สมัยต้นรัตนโกสินทร์ :กรณีศึกษาการแปลสุภาษิตขงจู๊ โดยพระอมรโมลี (จี่)", วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 313-333
2020 inนางสาวมินท์ธิตา ธนพิบูลโรจน์, อาจารย์, "ลักษณะเหยื่อทางจิตของตัวละครคิมจียองจากวรรณกรรมเรื่องคิมจียอง เกิดปี 1982", วารสารภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีศึกษา, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2020, หน้า 63-97
2020 inดร.ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์, อาจารย์, "การศึกษาแบบเรียนรายวิชาภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในด้านความสอดคล้องและต่อเนื่องกับแบบเรียนรายวิชาภาษาจีน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษา ให้มีความพร้อมทางทักษะภาษาแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารจีนศึกษา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 487-508

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=12]