ผลงานภาควิชาภาษาตะวันออก ปี 2016

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาตะวันออก

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.ศิริวรรณ ลิขิตเจริญธรรม, อาจารย์, "คุณค่าทางวัฒนธรรมจีนที่ปรากฏในวัดและศาลเจ้าจีนในประเทศไทย", ????, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, เมษายน 2016, หน้า 101-103
2016 exKazunori SATO, exManao KIDACHI, inดร.ณรงค์ศักดิ์ พิชญพิศุทธิ์, อาจารย์, "Trade Practices in Direct Trading of Fresh ProduceCompliance Based on Requests by Retail Companies", The Agricultural Marketing Journal of Japan, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2016, หน้า 52-58
Publish Year National Journal 3
2016 inดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหมายของสัทวิทยาภาษาจีนโบราณ", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 22-38
2016 exพงษ์ศักดิ์ อันประเสริฐ, inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้หลักการแปลกับการแปลงานวิศวกรรมเรือจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย", วารสารจีนศึกษา (Chinese Studies Journal), ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มีนาคม - กันยายน 2016, หน้า 108-142
2016 exรติรัตน์ กุญแจทอง, inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "เตือนหญิง: วรรณกรรมสอนสตรีที่ประพันธ์ขึ้นภายใต้วัฒนธรรมขงจื๊อ", วารสารจีนศึกษา Chinese Studies Journal, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มีนาคม - กันยายน 2016, หน้า 50-72

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2016 inดร.ปราณี จงสุจริตธรรม, รองศาสตราจารย์, "Japanese Language for Education and Business Advance of OJSAT", ASJA-ASCOJA International Symposium on Japanese Language Education in ASEAN Countries : The Situation and roles of ASCOJA Chapters in Promoting Japanese Language for Business Practice under the AEC Context, 20 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, exสุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, exนพวรรณ บุญสม, "ปัญหาด้านสังคมวัฒนธรรมในบริบทสถานศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย", Ajiashogonoshakai:bunkatekiyoosei o kooryoshitatsugengotekigengonooryokutasseidohyookahoo no soogootekikenkyuu, 15 กรกฎาคม 2016, โตเกียว ญี่ปุ่น
2016 inดร.บุษบา บรรจงมณี, รองศาสตราจารย์, "ความคิดต่อการเรียนรู้คันจิของผู้เรียนชาวไทย-ความยากง่ายและและความรู้สึกต่อการเรียนคันจิ", BALI-ICJLE2016 International Conferrence on Japanese Languge Education, 9 - 10 กันยายน 2016, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2016 inดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A study of Korean pronunciation for Thai learners defined through obstruent perception", งานประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีคึกษา-ไทยคึกษา, 28 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2016, บางแสน
2016 inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, exIsomura Kazuhiro, exMatsuda Makiko, "รูปแบบเสียงสูงต่ำภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย และชาวเวียดนาม : ประสิทธิผลของเครื่องหมายเสียงสูงต่ำ", BALI-ICJLE 2016 International Conference on Japanese Language Education, 10 กันยายน 2016, เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2016 inนางสาวเกวลี เพชราทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีการปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห์ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและหยางหมิงศึกษา", การสัมมนาวิชาการนานาชาติ “ความรู้และการกระทำ”ครั้งที่ 4 หัวข้อเรื่อง “หยางหมิงศึกษาในเอเชียตะวันออก และสำนักปรัชญาหยางหมิงท้องถิ่น”, 23 กันยายน 2016, กุ้ยหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, exอาจารย์นพวรรณ บุญสม, "การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นกับไทยในบริบทการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย -กรณีศึกษาผู้สอนชาวไทย", Bali ICJLE 2016, International Conference on Japanese Language Education , 9 - 10 กันยายน 2016, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 2
2016 inดร.บุษบา บรรจงมณี, รองศาสตราจารย์, exMakoto Minegishi, "การพัฒนาคลังข้อมูลภาษาพูดภาษาไทยกับการวิเคราะห์ภาษาระดับปริจเฉท", มนุษยศาสตร์ : ความจริงกับพลังแห่งความฝัน, 14 พฤศจิกายน 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inดร.วริษา อัศวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบการทำหน้าที่บทเสริมของคำคุณศัพท์ zao และ kuai ในภาษาจีนสมัยใหม่", การประชุมวิชาการระดับชาติจีนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2, 9 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=12&BudgetYear=2016]