ผลงานภาควิชาภาษาตะวันออก ปี 2017

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาตะวันออก

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 11
2017 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "ภาพลักษณ์ของโจโฉในวัฒนธรรมจีน", วารสารจีนศึกษา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 83-108
2017 inนายนภ อึ๊งโพธิ์, อาจารย์, "จอมยุทธหญิงเนี่ยอิ่นเหนียง: จากถังฉวนฉีสู่ภาพยนตร์", วารสารจีนศึกษา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 56-82
2017 inดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการแยกแยะเสียงสระ?[?] และ?[e] ในเจ้าของภาษาชาวเกาหลี ด้วยโปรแกรม OpenSesame", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 139-160
2017 inดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลวิธีการแปลทับศััพท์ของพยัญชนะต้น [r] ในบทธารณีสูตรของพระอโมฆวัชระ", วารสารจีนวิทยา, ปีที่ 11, ฉบับที่ สิงหาคม 60, สิงหาคม 2017, หน้า 39-52
2017 inลลิดา วิษณุวงศ์, อาจารย์, inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษานวนิยายแนวย้อนเวลาของจีน เรื่องเจาะเวลาหาจิ๋นซี กับเจาะมิติพิชิตบัลลังก์", วารสารจีนศึกษา (Chinese Studies Journal), ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 35-71
2017 exสุพิชฌาย์ ถกลประจักษ์ , inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจและรวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมจีนที่เกี่ยวกับศาลเจ้าจีนในประเทศไทยผ่านฐานข้อมูลของไทย", วารสารจีนศึกษา (Chinese Studies Journal), ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 87-125
2017 inดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาที่มาของความหมายและวิธีการสร้างคำ "ลายสือ" ในเอกสารจีน", วารสารอักษรศาสตร์, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 217-246
2017 exกนกพรรณ ธรรมสถิตย์สุข, inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาวัฒนธรรมสามศาสนาผ่านตัวละครต้วนอี้ว์ในวรรณกรรมเรื่องแปดเทพอสูรมังกรฟ้า", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 133-156
2017 inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, exรศ. ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ, "ทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต่ำในคำภาษาญี่ปุ่น ของผู้เรียนชาวไทย :เปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์เรียนรู้และฝึกฝนเสียงสูงต่ำกับผู้ที่ไม่มี", วารสารญี่ปุ่นศึกษา, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 55-74
2017 inดร.ศิริวรรณ ลิขิตเจริญธรรม, อาจารย์, "ช่องทางการเผยแพร่ปรัชญาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย : ศึกษาจากงานแปลและผลงานเขียน", วารสารจีนศึกษา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 295-339
2017 inนายนภ อึ๊งโพธิ์, อาจารย์, "Chivalry of the Chinese Heroes: A Character Sketch of the Knights-Errant and the Assassins in Sima Qian's Records of the Grand Historian", วารสารจีนวิทยา, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2017, หน้า 15-38

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 6
2017 inดร.รัญวรัชญ์ พูลศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะร่วมอันเป็นสากลของมนุษยชาติในนิทานพื้นบ้านอาเซียนและเกาหลีใต้: กรณีศึกษานิทานพื้นบ้านไทยเรื่องปลาบู่ทองและนิทานพื้นบ้านเกาหลีใต้เรื่องคงจวีผัดจวี", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exสัชณุกร แก้วช่วย, inดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาพการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย : ปัญหาและการแก้ไข", แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2560, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2017, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2017 inดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเทิดเกียรติ เสมาทอง, "อุปสรรคและปัญหาในการทำงานร่วมกันระหว่างครูชาวไทยกับครูชาวเกาหลีในโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทย", แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2560, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2017, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2017 exนางสาวชนิกานต์ วงศ์ชาวจันท์, inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการใช้คำสันธานในเรียงความภาษาญี่ปุ่น: กรณีศึกษาเปรียบเทียบผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยและชาวญี่ปุ่น", การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0”, 9 มิถุนายน 2017, ชลบุรี ประเทศไทย
2017 inดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัญวรัชญ์ พูลศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบเรื่องซินเดอเรลลาที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านจีน เกาหลี ญี่ปุ่น", The 4th International Joint Conference on Korean Studies and Thai Studies, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพฯ ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์, exรศ. ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ, "ทักษะการฟังและแยกแยะเสียงสูงต่ำในคำภาษาญี่ปุ่น ของผู้เรียนชาวไทย :เปรียบเทียบระหว่างผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจระบบเสียงในภาษาญี่ปุ่นกับผู้ที่ไม่มี", การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11, 24 พฤศจิกายน 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=12&BudgetYear=2017]