ผลงานภาควิชาภาษาตะวันออก ปี 2012

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาตะวันออก

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 2
2012 inนายนภ อึ๊งโพธิ์, อาจารย์, "ท่องพิพิธภัณฑ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน", วารสารมนุษยศาสตร์ , ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 244-258
2012 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "สถานะของกิมย้ง และนิยายกิมย้งในประวัติวรรณกรรมจีน", ศิลปวัฒนธรรม , ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, มกราคม 2012, หน้า 154-169

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=12&BudgetYear=2012]