ผลงานภาควิชาภาษาตะวันออก ปี 2006

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภาษาตะวันออก

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภาษาตะวันออกต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 4
2006 inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาประโยคผิดในเรียงความภาษาญี่ปุ่นชั้นสูงของนักศึกษาชาวไทยเพื่อการสร้างคู่มือช่วยสอน", งานประชุมทางวิชาการครั้งที่ 44 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2549, 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, "A Multimedia CD-Rom Developed for Thai Students at a Pre - Advanced Japanese Level", 1st. World Congress on the Power of Language ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22 -25 พฤษภาคม 2549, 25 พฤษภาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ปราณี จงสุจริตธรรม, รองศาสตราจารย์, "โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรู้ด้วยตนเอง:ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน 1", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, "ข้อผิดในเรียงความภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงและทัศนคติต่อการเขียนเรียงความของนักศึกษาไทย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=12&BudgetYear=2006]