การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2010

37

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

33

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 23
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership for Change & Development,1 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2013
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459335 ชื่อวิชา Psychology of the Exceptional Children,1 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459336 ชื่อวิชา Psychology of Parenting,2 มิ.ย. 2010 - 27 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459431 ชื่อวิชา Psychology of Gender & Society,1 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459335 ชื่อวิชา Psychology of the Exceptional Children,1 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459336 ชื่อวิชา Psychology of Parenting,2 มิ.ย. 2010 - 27 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459431 ชื่อวิชา Psychology of Gender & Society,1 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ธกส สาขาปากช่อง และ ชุมชนบ้านวมอทรายทอง หมู่ที่ 10 ตำบลวังไทร อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยายและสาธิตวิธีการผลิตถ่านชีวภาพจากเหง้ามันสำปะหลัง,9 ก.พ. 2010 - 16 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01451321 ชื่อวิชา Geography of Settlement,9 มิ.ย. 2010 - 22 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสังคมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยสมาธิ,31 พ.ค. 2010 - 31 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Mahachulalongkornrajavidyalaya University ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยายในการประชุม The 7th International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak Celebrations,23 พ.ค. 2010 - 25 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459335 ชื่อวิชา Psychology of the Exceptional Children,1 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459336 ชื่อวิชา Psychology of Parenting,1 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459431 ชื่อวิชา Psychology of Gender & Society,2 มิ.ย. 2010 - 27 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01451511 ชื่อวิชา Development Planning Theory,19 ก.ค. 2010 - 31 มี.ค. 2012
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership for Change & Development,1 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2013
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459476 ชื่อวิชา Psychological Test in Industry,1 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2013
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership for Change & Development,1 มิ.ย. 2010 - 4 ต.ค. 2017
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459423 ชื่อวิชา Human Relations,1 มิ.ย. 2010 - 4 ต.ค. 2017
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475531 ชื่อวิชา Organizational Psychology,1 มิ.ย. 2010 - 4 ต.ค. 2017
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership for Change & Development,1 มิ.ย. 2010 - 4 ต.ค. 2017
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459423 ชื่อวิชา Human Relations,1 มิ.ย. 2010 - 4 ต.ค. 2017
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475531 ชื่อวิชา Organizational Psychology,1 มิ.ย. 2010 - 4 ต.ค. 2017

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตำบล การใช้ประโยชน์ :โครงการฝึกอบรมทำหนึ่งได้สาม:ไบโอชาร์เพื่อการลดแก๊สเรือนกระจก การกลับคืนความสมบูรณ์ของดินเพื่อการเกษตร และการกำจัดความยากจน,19 ก.ค. 2010 - 20 ก.ค. 2010
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :International Conference at Mahachulalongkornrajavidyalaya University การใช้ประโยชน์ :Proceeding, online publication, scopus,22 พ.ค. 2010 - 17 มี.ค. 2015
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี การใช้ประโยชน์ :ไปฝึกอบรมหลักสูตรภูมิสารสนเทศเพื่องานผังเมืองและการประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาพื้นที่,31 พ.ค. 2010 - 31 พ.ค. 2010