การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2017

54

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

56

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

42

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

3

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 17
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459423 ชื่อวิชา Human Relations at Work,3 ม.ค. 2017 - 22 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459423 ชื่อวิชา Human Relations at Work,31 ก.ค. 2017 - 18 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Leadership and Team Management,12 ม.ค. 2017 - 13 ม.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สถานภาพ บทบาท ของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทย แหล่งทุน :ภาควิชารัฐศาสตร์ฯ,1 พ.ย. 2017 - 31 มี.ค. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ประชุมวิชาการระดับชาติ,2 ก.พ. 2017 - 3 ก.พ. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459423 ชื่อวิชา Human Relations,1 มิ.ย. 2017 - 4 ต.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนา "ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ (Servant Leadership)",23 พ.ย. 2017 - 28 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนา "ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ (Servant Leadership)",23 พ.ย. 2017 - 28 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459331 ชื่อวิชา Psychology of Guidance,14 ส.ค. 2017 - 7 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459423 ชื่อวิชา Human Relations at Work,1 ส.ค. 2017 - 4 ต.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Leadership and Team Management ,12 ม.ค. 2017 - 13 ม.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Leadership and Team Management,22 พ.ค. 2017 - 23 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Leadership and Team Management,26 ก.ค. 2017 - 27 ก.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459223 ชื่อวิชา Mental Hygiene,16 ม.ค. 2017 - 13 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Leadership and Team Management,26 ก.ค. 2017 - 27 ก.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01470473 ชื่อวิชา Museum Studi.Cultural Mange.Southeast Asia,3 ต.ค. 2017 - 3 ต.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01460231 ชื่อวิชา Rural Sociology,1 ส.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202019201620122010 >>