การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2019

62

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

43

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

49

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

2

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459232 ชื่อวิชา Mental Health,1 ต.ค. 2019 - 31 ต.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459232 ชื่อวิชา Mental Health,1 ต.ค. 2019 - 31 ต.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01453334 ชื่อวิชา Laws on Consumer Protec.& Consumer Procedure,2 ม.ค. 2019 - 31 พ.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01453334 ชื่อวิชา Laws on Consumer Protec.& Consumer Procedure,2 ม.ค. 2019 - 31 พ.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01453498 ชื่อวิชา Special Problems,2 ม.ค. 2019 - 31 พ.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459232 ชื่อวิชา Mental Health,1 พ.ย. 2019 - 30 พ.ย. 2019

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด