การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2006

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202019201620122010 >>