การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2016

56

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

68

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

47

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

6

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 19
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459423 ชื่อวิชา Human Relations at Work,8 ส.ค. 2016 - 19 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01556611 ชื่อวิชา Perspec.of Sustain.Land Use & Natur. Res.Man.,3 ก.ย. 2016 - 23 ต.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เครือข่ายงานวิจัยไทยศึกษา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :พลวัตสังคมเกษตรในยุคเสรีนิยมใหม่,2 ธ.ค. 2016 - 2 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01460329 ชื่อวิชา Sociology of Health,8 ส.ค. 2016 - 17 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01474584 ชื่อวิชา Psychology of Aging,8 ส.ค. 2016 - 10 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01460329 ชื่อวิชา Sociology of Health,8 ส.ค. 2016 - 17 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership for Change & Development,8 ส.ค. 2016 - 19 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01453334 ชื่อวิชา Laws on Consumer Protec.& Consumer Procedure,8 ส.ค. 2016 - 31 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค LA448,7 มิ.ย. 2016 - 26 ก.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01453334 ชื่อวิชา Laws on Consumer Protec.& Consumer Procedure,8 ส.ค. 2016 - 31 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค LA448,7 มิ.ย. 2016 - 26 ก.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01460231 ชื่อวิชา Rural Sociology,5 ต.ค. 2016 - 9 พ.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เครือข่ายงานวิจัยไทยศึกษา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :พลวัตสังคมเกษตรในยุคเสรีนิยมใหม่,2 ธ.ค. 2016 - 2 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01460329 ชื่อวิชา Sociology of Health,8 ส.ค. 2016 - 17 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership for Change & Development,1 ส.ค. 2016 - 4 ต.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475531 ชื่อวิชา Organizational Psychology,1 ม.ค. 2016 - 4 ต.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership for Change & Development,1 ส.ค. 2016 - 4 ต.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459423 ชื่อวิชา Human Relations at Work,8 ส.ค. 2016 - 18 ธ.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership for Change & Development,8 ส.ค. 2016 - 18 ธ.ค. 2017

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด