การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2013

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

35

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

5

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 28
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Biomass to Energy and Biochar Community แหล่งทุน :The Energy and Environment Partnership-Mekong,1 ก.ย. 2013 - 31 ส.ค. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การจัดการเชิงบูรณาการด้านพลังงานสีเขียวของประเทศไทย กรณีศึกษา:จังหวัดนครพนม แหล่งทุน :KURDI,1 ต.ค. 2013 - 31 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Biomass to Energy and Biochar Community แหล่งทุน :The Energy and Environment Partnership-Mekomg,1 ก.ย. 2013 - 31 ส.ค. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Biomass to Energy and Biochar Community แหล่งทุน :The Energy and Environment partnershop-Mekong,1 ก.ย. 2013 - 31 ส.ค. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459491 ชื่อวิชา Basic Research Methods in Psychology,28 ต.ค. 2013 - 28 ก.พ. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459491 ชื่อวิชา Basic Research Methods in Psychology,28 ต.ค. 2013 - 28 ก.พ. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475537 ชื่อวิชา Psychology for Work Group Effectiveness,3 มิ.ย. 2013 - 26 ก.ย. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459374 ชื่อวิชา Psychology of Leadership Development,4 พ.ย. 2013 - 17 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475591 ชื่อวิชา Research Methods in Indus. & Organ. Psy.,4 พ.ย. 2013 - 17 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459423 ชื่อวิชา Human Relations at Work,4 พ.ย. 2013 - 22 ธ.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475526 ชื่อวิชา Psychological Testing & Measurements,4 พ.ย. 2013 - 22 ธ.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459374 ชื่อวิชา Psychology of Leadership Development,4 พ.ย. 2013 - 17 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475591 ชื่อวิชา Research Methods in Indus. & Organ. Psy.,4 พ.ย. 2013 - 17 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459423 ชื่อวิชา Human Relations at Work,4 พ.ย. 2013 - 22 ธ.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475526 ชื่อวิชา Psychological Testing & Measurements,4 พ.ย. 2013 - 22 ธ.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459454 ชื่อวิชา Psychology of Communication & Persuasion,3 มิ.ย. 2013 - 4 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459423 ชื่อวิชา Human Relations at Work,4 พ.ย. 2013 - 22 ธ.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459374 ชื่อวิชา Psychology of Leadership Development,4 พ.ย. 2013 - 17 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475526 ชื่อวิชา Psychological Testing & Measurements,4 พ.ย. 2013 - 17 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475591 ชื่อวิชา Research Methods in Indus. & Organ. Psy.,4 พ.ย. 2013 - 17 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459423 ชื่อวิชา Human Relations at Work,4 พ.ย. 2013 - 22 ธ.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459374 ชื่อวิชา Psychology of Leadership Development,4 พ.ย. 2013 - 17 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475591 ชื่อวิชา Research Methods in Indus. & Organ. Psy.,4 พ.ย. 2013 - 17 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459423 ชื่อวิชา Human Relations at Work,4 พ.ย. 2013 - 22 ธ.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475526 ชื่อวิชา Psychological Testing & Measurements,4 พ.ย. 2013 - 22 ธ.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01308611 ชื่อวิชา Advan.Human Dimen.for Parks & Recrea. Areas,15 ส.ค. 2013 - 15 ส.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01474584 ชื่อวิชา Psychology of Aging,5 พ.ย. 2013 - 31 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01460329 ชื่อวิชา Sociology of Health,3 มิ.ย. 2013 - 29 ม.ค. 2016

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202019201620122010 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การใช้ประโยชน์ :อบรมเกษตรกร,18 ก.ย. 2013 - 18 ก.ย. 2013
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม การใช้ประโยชน์ :อบรมเกษตรกร,23 ธ.ค. 2013 - 26 ธ.ค. 2013
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันพระปกเกล้า การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้เป็นกรณีศึกษาในการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรด้านการบริหารการเงินการคลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนให้กับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,22 เม.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013