การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2012

40

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 11
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459478 ชื่อวิชา Decision Making & Problem Solving in Organizations,4 มิ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459491 ชื่อวิชา Research Methods in Psychology,29 ต.ค. 2012 - 1 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01451322 ชื่อวิชา Land Use Planning & Local Development,10 ก.ค. 2012 - 31 มี.ค. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01452497 ชื่อวิชา Seminar,6 ก.ค. 2012 - 27 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01452497 ชื่อวิชา Seminar,15 มิ.ย. 2012 - 27 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422401 ชื่อวิชา Statistics in Behavioral Science Research I,5 พ.ย. 2012 - 23 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459436 ชื่อวิชา Psychology of Human Adjustment,2 ม.ค. 2012 - 30 ม.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459233 ชื่อวิชา Psychology of Human Relationship,2 ม.ค. 2012 - 30 ม.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475531 ชื่อวิชา Organizational Psychology,1 มิ.ย. 2012 - 4 ต.ค. 2017
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475531 ชื่อวิชา Organizational Psychology,1 มิ.ย. 2012 - 4 ต.ค. 2017
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475531 ชื่อวิชา Organizational Psychology,1 มิ.ย. 2012 - 4 ต.ค. 2017

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202019201620122010 >>
Year Policy 3
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี การใช้ประโยชน์ :การนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างเขตการบริหารขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ ,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร การใช้ประโยชน์ :หน่วยงานได้นำผลการศึกษามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบายของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม,15 ต.ค. 2012 - 15 ต.ค. 2016
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร การใช้ประโยชน์ :หน่วยงานได้นำผลการศึกษามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบายของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม,15 ต.ค. 2012 - 15 ต.ค. 2016

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สมาคมภูมิศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยนี้ในวารสารสมาคมภูมิศาสตร์,2 เม.ย. 2012 - 2 เม.ย. 2012
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยแก่สาธารณะ เช่น หน่วยงานราชการของกรุงเทพมหาคร หน่วยงานราชการสังกัดอื่นๆ สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ,15 ต.ค. 2012 - 15 ต.ค. 2016
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยแก่สาธารณะ เช่น หน่วยงานราชการของกรุงเทพมหาคร หน่วยงานราชการสังกัดอื่นๆ สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ,15 ต.ค. 2012 - 15 ต.ค. 2016