Search Result of "แมลงศัตรูอ้อย"

About 42 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการบริหารแมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, Imgกิตติยา สุขเสน

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

แนวทางการบริหารแมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรัตติกาล ทรัพย์โมค

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

บทบาทแมลงศัตรูธรรมชาติในระบบการบริหารแมลงศัตรูอ้อย (1993)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุสาหกรรม

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่75 การควบคุมแมลงศัตรูอ้อยโดยชีววิธี

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่75 การควบคุมแมลงศัตรูอ้อยโดยชีววิธี
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: AihEyzfPbak
Updated: 2012-11-16T16:40:42.000Z
Duration: 555 seconds


Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูอ้อยโดยชีววิธีเพื่อการผลิตอ้อยปลอดภัย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุสาหกรรม

หัวเรื่อง:บทบาทแมลงศัตรูธรรมชาติในระบบการบริหารแมลงศัตรูอ้อย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูอ้อยโดยชีววิธีเพื่อการผลิตอ้อยปลอดภัย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูอ้อยในระบบการจัดการแมลงศัตรูพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์

123