Journal

Article
การใช้ระบบการประมวลแบบก้อนเมฆเพื่อเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูอ้อยของพื้นที่ส่งเสริมโรงงานน้ำตาล
Journal
วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 25869655)
Volume
3
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2020
Page
5-15
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-