การพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin เพื่อจัดการแมลงศัตรูอ้อย

Publish Year National Journal 1
2019 exปาริชาติ จำรัสศรี, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, "การประเมินคุณสมบัติเชิงปริมาณและคุณภาพของสปอร์เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin ที่ผ่านการแยกด้วยเครื่องกรองสปอร์เพื่อการพัฒนาชีวภัณฑ์กำจัดแมลง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 25-34
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, inดร.ธนา ชีพสมทรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAnuchit Chinajariyawong, exSarinyarat Tunnakundecha, "Quantitative and qualitative evaluation of green muscadine fungus,Metarhiziumanisopliae collected by the spore separation machine", 6th IAPSIT International Sugar Conference – IAPSIT 2018 , 6 - 9 มีนาคม 2018, อุดรธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2019 exปาริชาติ จำรัสศรี, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, "คุณสมบัติเชิงปริมาณและคุณภาพของสปอร์เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ที่ผ่านการแยกด้วยเครื่องแยกสปอร์", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562, 20 กรกฎาคม 2019, อื่นๆ ประเทศไทย