Journal

การประเมินคุณสมบัติเชิงปริมาณและคุณภาพของสปอร์เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin ที่ผ่านการแยกด้วยเครื่องกรองสปอร์เพื่อการพัฒนาชีวภัณฑ์กำจัดแมลง
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 25869655)
2
2
25-34
พฤษภาคม - สิงหาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-