Search Result of "อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์"

About 17 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์คำว่า “ผู้ลี้ภัย” ในข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาเยอรมันและภาษาไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพงศกร แจ่มจำรัส, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในสุภาษิตสอนหญิงคำกลอน (2015)

ผู้แต่ง:ImgMr.Faris Yothasamuth, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในบทเพลงที่ประพันธ์โดย นิติพงษ์ ห่อนาค

ผู้เขียน:Imgอันธิกา ดิษฐกิจ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนาลัย บูรพาชีพ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในข่าวเศรษฐกิจภาษาไทยและภาษาจีน

ผู้เขียน:Imgซูเจิน หนง

ประธานกรรมการ:ImgSurasith Thairatana

กรรมการร่วม:Imgดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในภาษาไทย, วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย, ปริจเฉทวิเคราะห์ภาษาไทย, อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในภาษาไทย, การเล่นทางภาษา, อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์, ภาษากับวัฒนธรรม

Resume

Img

Researcher

นาย ฟาริส โยธาสมุทร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณคดีไทย, วรรณคดีนิทาน, ทฤษฎีโครงสร้างนิยม

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:การศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของคำว่า กิน ในภาษาไทย

Img

งานวิจัย

การศึกษาวาทกรรมในวรรณกรรมคำสอนสตรีตามแนวภาษาศาสตร์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายฟาริส โยธาสมุทร, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบที่ 2)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย พงศกร แจ่มจำรัส, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์เยอรมัน

Resume

Img

Researcher

ดร. วิภาวรรณ อยู่เย็น, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เสียงและระบบเสียงภาษาไทย (Sounds and Sound Systems in Thai), โครงสร้างภาษาไทย (Thai Structure), ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (•Thai Language Usage)

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ , การใช้ภาษา-ภาษาในวงการต่างๆ, การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม, พจนานุกรม

Resume

Img

Researcher

นาง สิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทย, การใช้ภาษาไทยในวงการต่างๆ, การสอนภาษาไทย, ทักษะการเขียนภาษาไทย

Resume