Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2561
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2554
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  asking advicesChindamanicognitive semanticsconceptual metaphorCOVID-19 newscritical metaphor analysisemancipatory progmaticsHealthcare workersKing LesisLexislinguistics strategieslustmetaphornorthern Thai studentsSemanticsThai perspectiveกลวิธีทางภาษาการขอคำแนะนำการปนภาษาเกียรติและศักดิ์ศรีที่เหนือระดับความต่อเนื่องของใจความหลักซอยหัวหิน57นิสัยปริจเฉทวิเคราะห์ปริจเฉทวิเคราะห์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย ป้ายธุรกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์ละอ่อนเหนือวัจนปฏิบัติศาสตร์วัจนปฏิบัติศาสตร์แนวปลดปล่อยวาทกรรมธุรกิจวาทกรรมธุรกิจรถยนต์วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ หน้าที่ทางภูมิทัศน์ภาษาอรรถศาสตร์ปริชานอุดมการณ์อุปลักษณ์อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์

  Interest

  วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ , ปริจเฉทวิเคราะห์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย , อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์, วาทกรรมธุรกิจ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 5 คนแรก