Person Image

  Education

  • อ.ด. (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย
  • ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์-ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • ศษ.บ. (การสอนภาษาไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย

  Expertise Cloud

  2 และ 3Language and IdeologyNarrative Discourse Violence Against Womenกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)กฎหมายควบคุมอาคารกรมหลวงวงษาธิราชสนิทกรอบงานวิจัยการซํ้าคำ ตัวละคร ทศกัณฐ์การรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง5ข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารปี พ.ศ. 2545-2552ความรุนแรงต่อสตรีคำขยายบอกปริมาณคำขยายบอกลักษณะคำบอกจุดของเวลาในภาษาพม่าคำบอกเวลาคำพื้นฐานโครงสร้างภาษาไทย (Thai Structure)ใช้ไม้ตรีที่ว่างนวนิยายไทยนวนิยายสยองขวัญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1นิทานพื้นบ้านภาคใต้แบบเรียนภาษาไทยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522ภาพพจน์ วรรณคดีที่เกี่ยวกับฤดูกาลของไทยภาษากับอุดมการณ์ภาษาไทยภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (•Thai Language Usage)มนุษยศาสตร์ไม้ไต่คู้เรื่องเล่าวัจนกรรม ความเชื่อ คาทานายวัฒนธรรมและโลกทัศน์ของชาวพม่าส่วนขยายคำเรียกสัมผัสสหวิทยาการเสียงและระบบเสียงภาษาไทย (Sounds and Sound Systems in Thai)หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทยอดีตกับปัจจุบันอัตลักษณ์. คนพิการ. วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์อาคารอารมณ์กลัวอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์

  Interest

  เสียงและระบบเสียงภาษาไทย (Sounds and Sound Systems in Thai), โครงสร้างภาษาไทย (Thai Structure), ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (•Thai Language Usage)

  Administrative Profile


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)