Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  AdvertisementFacebookLinguistic strategiesM.A.(Thai Language)Magazine Article about a Mother and ChildMagazines related to mother and childMeaning changeMetaphormodernization Motherhoodnewspaperonline newspapersPerfumePragmatic StrategiesrepresentationreviewRoyal Chroniclerural peopleStarvingtime Rueangkinruengyai FanpageSynonyms of the Great KingThaiThe Face Men Thailand underbedstarWorld OutlookWorld War Iกลวิธีการใช้คาศัพท์กลวิธีการใช้ภาษากลวิธีการใช้ภาษา ความไม่สุภาพ รายการ The Face Men Thailand strategiesกลวิธีการใช้ภาษาไทย รักษาหน้ากลวิธีการใช้ศัพท์ บทวิจารณ์อาหาร แฟนเพจ Starvingtime เรื่องกินเรื่องใหญ่ lexical selectionกลวิธีการใช้ศัพท์ พนักงานขาย เครื่องสำอางกลวิธีการตั้งชื่อ ชื่อพระราชวัง พระราชวังในประเทศไทยกลวิธีทางภาษากลวิธีทางศัพท์ โฆษณา น้ำหอม แผ่นปลิว Lexical Selectionกลวิธีทางศัพท์ โฆษณา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อผิวพรรณ เฟซบุ๊ก Words Strategiesกลวิธีทางศัพท์ โฆษณา สถานเสริมความงามการเชื่อมโยงความโดยการละการใช้ภาษา กรมธรรม์ประกันภัยการใช้ภาษา บทความวิจารณ์ภาพยนตร์ การใช้ภาษา ภาพสะท้อนสังคม บทวิทยุการใช้ภาษา หนังสือธรรมะการใช้ภาษาไทยในวงการต่างๆการตั้งชื่อ วิทยานิพนธ์ ภาษาไทยการบัญญัติศัพท์ Keywords: Foreign languagesการเปลี่ยนแปลงคำอ่านการพัฒนาการศึกษาการยืมคำการเล่าเรื่องการศึกษาวิเคราะห์สำนวนใหม่ การเมืองไทย นิตยสารข่าวการสร้างความทันสมัย Keywords: country songการสอนภาษาไทยการสูญศัพท์ การเพิ่มศัพท์ การเปลี่ยนแปลงความหมาย ศัพท์โทษทางอาญา กฎหมายอาญาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ Loss of vocabulariesขนมไทยข้อความโฆษณาค าส าคัญ: เพลงลูกทุ่งคนความเชื่อความเชื่อ ละครทางโทรทัศน์ เพลงประกอบละครความเป็นล้าปางความเปรียบความรักคําสําคัญ: เพลงลูกทุ่ง ชุดความคิดต้านวาทกรรม ระบบการศึกษาไทยคำคมคำคม เว็บเพจ เฟซบุ๊กคำซ้อน ตำราพิไชยสงครามคำโปรยปกคำพ้องความ ช้าง ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างคำยืม นวนิยายไทยคำศัพท์ สังคมเพศที่สามคำสำคัญ: การใช้ภาษาคำสำคัญ: คำภาษาต่างประเทศเครือข่ายสังคมออนไลน์โฆษณาโฆษณาของสถานเสริมความงามโฆษณาผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาแฝง นิตยสารท่องเที่ยว ลักษณะการใช้ภาษาชาวชนบทชีวิตรัก ความรัก คําทํานายชะตาชีวิต คนเกิดวันอาทิตย์ชื่อหมู่บ้าน สระบุรี ใต้เตียงดารา Keyword: languageถ้อยค้าอุปลักษณ์ถ้อยคำถ้อยคำอุปลักษณ์ทักษะการเขียนภาษาไทยทักษาปกรณ์นวนิยายรักชายนวนิยายอิงประวัติศาสตร์นางงาม สังคมออนไลน์เฟซบุ๊กนางร้าย นวนิยายพาฝัน มโนทัศน์เชิงอุปลักษณ์นามศัพท์ “ทนาย”นิตยสารเกี่ยวกับแม่และเด็ก Keywords: Motherเนื้อหาภาพสะท้อนสังคมภาพสะท้อนสังคม / รัตนโกสินทร์ / นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ / ทมยันตี Social reflections / Rattanakosin / Historical novel / Tommayantee ภาพสะท้อนสังคม อีสาน บทเพลงลูกทุ่งไทยภาษาภาษากฎหมายลักษณอาญา ร.ศ. 127ภาษาเขียนวัจนกรรม

  Interest

  ภาษาไทย, การใช้ภาษาไทยในวงการต่างๆ, การสอนภาษาไทย, ทักษะการเขียนภาษาไทย

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2560 - ต.ค. 2562 ผู้อำนวยการศูนย์จัดการศึกษา โครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ
  • มี.ค. 2552 - มี.ค. 2553 หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
  • พ.ค. 2551 - ก.พ. 2552 รองหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
  • เม.ย. 2546 - มี.ค. 2550 รองหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารมนุษยศาสตร์ 2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 88 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 54 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Synonyms of "the Great King" in royal encomiastic literature of the Ayudhya PeriodNantachantoon S., Kingkham W.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
  33(2),pp. 214-227
  0
  2Metaphor in the stock exchange business discourseKavilanan S., Nantachantoon S., Lerlertyuttitham P.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(3),pp. 840-849
  0
  3“Being a teacher means running a business” Conceptual metaphor as reflected by the language user in teachers’ academic textbooksNoyjarean N., Nantachantoon S., Bumrungsuk S.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(3),pp. 850-859
  0