Search Result of "อัตราพันธุกรรม"

About 44 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาอัตราพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)

ผู้เขียน:Imgนิสรา กิจเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgJohn W.M. Bastiaansen, Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารแก่นเกษตร

หัวเรื่อง:อัตราพันธุกรรม และเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับความทนทานต่อการขาดธาตุเหล็กในสภาพดินด่างของถั่วเขียว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2553

หัวเรื่อง:ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมทางพันธุกรรมของลักษณะทางการเกษตรในประชากรอ้อยพลังงาน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:อัตราพันธุกรรมและความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของลักษณะสัณฐาน ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตที่สำคัญบางประการในถั่วฝักยาว

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมทางพันธุกรรมของประชากรอ้อยพลังงาน

ผู้เขียน:Imgชบา ทองไผ่ใหญ่

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาค่าอัตราพันธุกรรมของ ลักษณะความต้านทาน โรคน้ำหนักตัวและความยาวลำตัว ของปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)

ผู้เขียน:Imgเด่นนภา รัษฐปานะ

ประธานกรรมการ:Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:แนวโน้มความสามารถทางพันธุกรรมสำหรับน้ำหนักแรกเกิด และหย่านมของโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะน้ำหนักตัวของไก่เนื้อลูกผสมที่คัดเลือกจำนวนห้าชั่ว

ผู้เขียน:ImgVoravit Siripholval, ImgSomchai Chansawang, Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Three hundred and nine crossbred broilers, in the first generation, which descended from the commercial broiler cockerel mated with Changhai-Rhode crossbred and Barred Phymouth Rook hens, were selected as parents for the next generation by using 6 weeks body weight as selection criterior. The average 6 weeks body weight of 745, 1,860, 1,470 and 1,235 progenies from the second, third, fourth and fifth generation were 871.7, 1,057.5, 1,021.8 and 1,205.1 grams comparing with 581.5 grams of the first generation. Except for the first generation, the feed conversion ratio (FCR) in the successive generations were 2.07, 2.06, 2.12 and 2.07, respectively. In five generation period of selection, the average 6 week body weight in the fifth generation was more than the first about 107.2% or 632.8 grams. The heritability value of 6 week body weights in five generation periods were ranged from medium to high as 0.22 to 0.48 the fifth generation had the lowest value (0.22). The genetic correlation (?G) computed from sire component in the first generation between 6 to 9 weeks was the highest value (0.97). From this experimental selection, it was shown that it is possible to establish our own broiler parent stocks by using 6 week body weight as selection criterior.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 029, Issue 1, Jan 95 - Mar 95, Page 28 - 37 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อัตราพันธุกรรมของความสามารถในการเกิดรากของกิ่งปักขำและลักษณะกิ่งใบฝรั่ง (Psidium guajava L.)

ผู้เขียน:Imgมนตรี แก้วดวง

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อัตราพันธุกรรมของความทนทานแล้งและร้อนในถั่วเขียว

ผู้เขียน:Imgนวลมณี พรหมนิล

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับน้ำหนักและขนาดลำตัวของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)

ผู้เขียน:Imgยุทธณา การชะนะไชย

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุภาวดี พุ่มพวง, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgสุภัทรา อุไรวรรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของวัสดุปลูกต่อการงอกของเมล็ดกฤษณา บริเวณวังน้ำเขียว ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Img
Img
Img

Researcher

ดร. พรรณนภา ศักดิ์สูง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์ของหม่อน - ไหม

Resume

123