Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2523
  • M.Agr.Sc.(Forestry), Nagoya U., ญี่ปุ่น, 2529
  • D.Agr.Sc.(Erosion Control Engineering), Nagoya U., ญี่ปุ่น, 2533

  Expertise Cloud

  Aerial forest surveyingAerial surveyingAlternativesAnalytic Hierarchy Process (AHP)assessmentBeef cattlebioengineeringBirth weightBrahmanBreeds (animals)CharolaisCoastal Area ChangeCoastal CommunitiesCoastal zone changeCrossbredsDecision Support System (DSS)economics crops damageflood disasterForest OperationsForest Plantation Geodatabase Systemforest roadsforest treeGenetic parametersGeneticsGeodatabaseGISGIS DeveloperHeritabilityhousehold settlementsIntegrated DataLad-krating PlantationLand utilizationlandform classificationLogging planningMulti-objective Forest PlanningNetwork AnalysisPak Phanang sub-watershedPhu-Luang-Wang Nam khieow Forest Arearoot cohesionroot morphologyroot pull-out testroot tensile forceroot tensile strengthSakaerat Silvicultural Research StationSDSSSkidding trailslope protectionSLUSE Modelsoil bioengineeringSpatial analysisSpatial Decision Support System (SDSS)vegetation and slope stabilityWang Nam KhiaoWeaning weightการจำแนกธรณีสัณฐานการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการทดสอบดึงรากการรับแรงดึงของรากการวางแผนการทําไม้การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจระดับชั้นการวิเคราะห์โครงข่ายการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลาการสํารวจทางอากาศการเสริมแรงรากข้อมูลบูรณาการคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน การวิเคราะห์เสถียรภาพความลาด สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียวโคเนื้อฐานข้อมูลฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศดัชนีภูมิประเทศเชิงตำแหน่ง DEMถนนป่าไม้ทางเลือกน้ำหนักแรกเกิดน้ำหนักหย่านมบูรณาการเชิงระบบแบบจำลองการใช้ที่ดินแบบจำลองความสูงเชิงเลขป่าเขาภูหลวง-วังน้ำเขียวป่าสาธิตแผนที่สามมิติ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราชพันธุกรรมพันธุ์ชาร์โรเลส์พันธุ์บราห์มันพันธุ์พื้นเมืองไทยพันธุ์ลูกผสมพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมพืชไม้ป่าภูมิสารสนเทศโมเดลแรงยึดเกาะรากที่เพิ่มขึ้นไม้ยูคาลิปตัสระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นท่ีวังน้ำเขียววิศวกรรมชีวภาพของดินวิศวกรรมชีวภาพทางดินสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช spatio-temporal analysisสวนป่าลาดกระทิง สายพันธุ์เส้นทางชักลากอัตราพันธุกรรม

  Interest

  Soil Bioengineering , GIS Developer

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Spatial economic valuation using GIS: Agricultural aspectPhoompanich S., Narangajavana P., Kantangkul P., Protitan R.200728th Asian Conference on Remote Sensing 2007, ACRS 2007
  1,pp. 340-344
  0