Search Result of "วัสดุนาโน"

About 91 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัสดุนาโนไบโอคอมโพสิทด้วยเปปไทด์จากสัญญาณชีวภาพสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชีววัสดุนาโนไบโอคอมโพสิทโครงร่างสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมแซมและการสร้างเนื้อเยื่อทดแทน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345