Search Result of "มะกอกโอลีฟ"

About 46 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สารประกอบฟีนอลิกในใบมะกอกโอลีฟ (Olea europaea L.) และชาใบมะกอกโอลีฟ

ผู้เขียน:Imgนันทิชา สายสุทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การทดสอบการเจริญเติบโตผลผลิตของมะกอกโอลีฟในพื้นที่ระดับความสูงต่างๆของมูลนิธิโครงการหลวง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์มะกอกโอลีฟและมะกอกของไทย

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:นิเวศวิทยา การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมะกอกโอลีฟในเขตร้อนชื้น

123