พันธุศาสตร์และพัฒนาการเปรียบเทียบของมะกอกโอลีฟและมะกอกไทย