Search Result of "จุลพยาธิวิทยา"

About 20 results
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาและชีวเคมีในตับโคนมระยะคลอด (2001)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การศึกษาย้อนหลังชนิดเนื้องอกของตาในสุนัข 90 ตัว วินิจฉัยด้วยวิธีจุลพยาธิวิทยาหรือเซลล์วิทยา

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้โปรแกรมสารสนเทศการจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฝูงในฟาร์มโคนมรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของเซลล์ต้นแบบต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพของตัวอ่อนโคโคลนนิ่ง

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาและชีวเคมีในตับโคนมระยะคลอด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สุชนิทธิ์ งามกาละ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์, พยาธิวิทยาคลินิคทางสัตวแพทย์

Resume

Img

Researcher

นาย เจริญ ทองมา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พยาธิวิทยา , วิทยาเนื้องอกของสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาย สุวิชัย โรจนเสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย ภูดิท มณีสาย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วชิราพรรณ ทรัพย์สวัสดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาเนื้องอก, เนื้องอกวิทยาระดับโมเลกุล, การเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งในสุนัขและแมว

Resume

Img

Researcher

ดร. อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคตาในสัตว์, ศัลยกรรมตา, ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน

Resume

Img

Researcher

นาย เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โลหิตวิทยาทางสัตวแพทย์

Resume

Img

Researcher

นาย คมสัน สัจจะสถาพร

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:งานตรวจวินิจฉัยทางสัตวแพทยสาธารณสุข และจุลชีววิทยา(แบคทีเรีย,รา)

Resume

Img

Researcher

ดร. ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พยาธิวิทยาวินิจฉัยในสุนัขและแมว, อนุกรมวิธาน ชีววิทยาและการฟื้นฟูสุขภาพของนกล่าเหยื่อหรือนกนักล่า, โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในสัตว์ป่า

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วุฒินันท์ รักษาจิตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:Cyanobacterial Biotechnology for Animal Health (Biochemistry and Molecular Biology)

Resume