การทดสอบผลของน้ำมันจระเข้ในหนูที่ได้รับอาหารไขมันสูง

Publish Year International Journal 4
2023 exKrittika Srisuksai, exKongphop Parunyakul, exPitchaya Santativongchai, exNarumon Phaonakrop, exSittiruk Roytrakul, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant Activity of Crocodile Oil (Crocodylus siamensis) on Cognitive Function in Rats", Foods, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 1-19
2022 exKongphop Parunyakul, exKrittika Srisuksai, exPitchaya Santativongchai, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSumate Ampawong, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, "The first study on the effect of crocodile oil from Crocodylus siamensis on hepatic mitochondrial function for energy homeostasis in rats", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022, หน้า 986-997
2022 exก้องภพ ภรัณยากูล, exกฤติกา ศรีสุกใส, exPitchaya Santativongchai, exSawanya Charoenlappanit, exNarumon Phaonakrop, exSittiruk Roytrakul, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, "Serum proteomic analysis reveals the differential dose effects of crocodile oil from Crocodylus siamensis on energy metabolism in rats", Open Veterinary Journal , ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2022, หน้า 697-708
2020 exนส. พิชญา สัตติวงศ์ชัย, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Physicochemical Properties and Fatty Acid Composition of Crocodile Oil (Crocodylus siamensis) Extracted by Using Various Extraction Methods", International Journal of Food Properties, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, กันยายน 2020, หน้า 1465-1474
Publish Year International Conference 1
2019 exพิชญา สันตติวงศ์ไทย, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "COMPARISON OF FATTY ACID PROFILES OF CROCODILE OIL USING DIFFERENT EXTRACTION METHODS", Kasetsart University Veterinary International Conference 2019 (KUVIC 2019), 13 - 14 มิถุนายน 2019, ประจวบคีรีขันธ์ อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2021 exพิชญา สันตติวงศ์ไชย, exกฤติกา ศรีสุขใส , exก้องภพ ภรัณยากูล, exปวีณา เอ็นดู, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบการส่งสัญญาณของฮอร์โมนเลปตินและจุลพยาธิวิทยาของตับในหนูแรทที่ได้รับน้ามันจระเข้และน้ามันปาล์ม", The 2021 National RGJ and RRI Conference, 14 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 2
2020 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, exนส. พิชญา สันตติวงศ์ไทย, exนส. วรัญญา อัจฉริยะชาญวณิช, "กรรมวิธีการสกัดน้ำมันจระเข้ด้วยวิธีการสกัดเย็นแบบแห้ง", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, exนส. พิชญา สันตติวงศ์ไทย, exนส. วรัญญา อัจฉริยะชาญวณิช, "กรรมวิธีการสกัดน้ำมันจระเข้ด้วยวิธีการสกัดเย็นแบบเปียก", Kasetsart University, 2020