Search Result of "การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด มหาชน

หัวเรื่อง:การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของวัสดุก่อสร้าง มุมมองใหม่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมและการเปรียบเทียบสมมรถนะ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img

ที่มา:งบอุดหนุนวิจัย มก. ปี ๒๕๔๘

หัวเรื่อง:การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลังและการศึกษาประเมินวัฏจักรชีวิต(Life Cycle Assessment, LCA) ของผลิตภัณฑ์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมภายในห่วงโซ่การผลิตกุ้งขาวแช่เยือกแข็ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อประเมินสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ผักแบบไร้ดิน ผักอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ และผักทั่วไป

Img
Img

Researcher

นางสาว กชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Pollution Prevention, Air Pollution Control

Resume

Img

Researcher

ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Life Cycle Assessment, Sustainable Consumption and Production , Trade and environment

Resume

Img

Researcher

ดร. พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Cleaner Technology, Eco Design, LCA, Life Cycle Assessment, Sustainable Development, Greenhouse Gas, Energy, Petroleum and Petrochemical

Resume

Img

Researcher

นาง ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมีและจุลชีววิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาคารยั่งยืน การประหยัดพลังงานในอาคาร คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในการอาคาร การประเมินวัฏจักรชีวิต

Resume

12