Search Result of "การทดสอบผลผลิต"

About 78 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การรวบรวมและทดสอบผลผลิตถั่วพุ่มเพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์ อาหารสัตว์ และการปรับปรุงบำรุงดิน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img

งานวิจัย

การรวบรวมสายพันธุ์และทดสอบผลผลิตถั่วแลบแลบเพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์ และอาหารสัตว์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สวพ.ฉกส

หัวเรื่อง:การรวบรวมสายพันธุ์และทดสอบผลผลิตถั่วแลบแลบเพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์ และอาหารสัตว์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การทดสอบผลผลิตเบื้องต้นของสายพันธุ์และพันธุ์ถั่วเขียว เพื่อให้เหมาะสมสำหรับพื้นที่ปูลกจังหวัดลพบุรี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การทดสอบผลผลิตและคุณภาพการแตกของข้าวโพดคั่ว 3 พันธุ์

Img

ที่มา:แก่นเกษตร

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพผลผลิตของพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์

Img

Researcher

นาย ประเสริฐ ถาหล้า

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์

Resume

1234