Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2023 การวัดการเคลื่อนที่ของคลื่นเหนือเสียงในเนื้อไม้เศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การประยุกต์คลื่นเหนือเสียงในการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของไม้เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การคำนวณเส้นทางรังสีของคลื่นเหนือเสียงในเนื้อไม้เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาผลกระทบจากการทำไม้ในสวนป่าสัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 4 3 0 0
  2019 ผลประโยชน์ร่วมทางด้านสิ่งแวดล้อมของการปลูกป่าบนพื้นที่สูงเพื่อการกักเก็บคาร์บอน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 4 1 0 0
  2018 การศึกษาผลกระทบจากการทำไม้ในสวนป่าสัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2018 สมบัติบางประการของอุทกวิทยาดิน น้ำท่า และคุณภาพน้ำในพื้นที่ปลูกข้าวโพดบนพื้นที่สูง ลุ่มน้ำสาขาแม่ถาง จังหวัดแพร่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ผลกระทบจากการทำไม้ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ป่า และกายภาพของดินในพื้นที่สวนป่าไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 3 6 0 0
  2022 โครงการส่งเสริมการทำสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
  2021 โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าเอกชน ด้วยงบอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ร่วมวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาระบบและเครื่องมือตรวจสอบการเจาะทำลายไม้สักของมอดป่าเจาะต้นสัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2020 โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าเอกชน ด้วยงบอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ร่วมวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 0 0 0 0
  2019 โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวมใจพัฒนาเกษตรตำบลหนองขาม จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 0 0 0 0
  2018 โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนป่าที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของ อ.อ.ป. จำนวน 3 แห่ง (มิใช่สวนป่าของ อ.อ.ป.) ผู้ร่วมวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 0 0 0 0
  2018 โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 1 0 0 0
  2017 ศึกษาวิจัยโครงการ "การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าเขาพระยาเดินธง" โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี หัวหน้าโครงการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2017 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าห้วยแร้ง จ.ตราด ผู้ร่วมวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 0 0 0 0
  2015 การทำไม้ในป่าฟื้นฟูบนทีี่สูงอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 4 0 0