ศึกษาวิจัยโครงการ "การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าเขาพระยาเดินธง" โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี