Person Image

  Education

  • Ph.D.(Urban Environmental Management), Asian Institute of Technology, ไทย
  • พบ.ม. (วิเคราะห์และประเมินโครงการ, )สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), ไทย
  • ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2024 ความคุ้มค่าในการลงทุนติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อทดแทนสถานีบริการน้ำมันแบบเดิม ผู้ร่วมวิจัย โครงการส่งเสริมการวิจัยของคณาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (คณะเศรษฐศาสตร์) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 8 16 0 0
  2023 ความคุ้มค่าในการติดตั้งโซลาเซลล์ในครัวเรือน ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 0 0 0
  2022 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนในธุรกิจสถานบริบาลผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 0 1 0 0
  2021 แบบจำลองทางธุรกิจและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 2 1 0 0
  2019 การสำรวจการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 2 2 0 0
  2018 การสำรวจบ้านพักผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการจัดการขยะของโรงแรมสีเขียวขนาดใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชา 1 5 0 0
  2016 การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่เมืองคาร์บอนต่ำ: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย เงินได้ภาควิชา 0 4 0 0
  2015 ศักยภาพในการจัดการขยะตามแนวคิด 3Rs: กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 2 0 0 0
  2013 โลจิสติคส์ย้อนกลับของการจัดการขยะรีไซเคิล : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 0 0
  2013 การศึกษาความคุ้มค่าของการจัดการขยะโดยวิธีการนำกลับมาใช้ใหม่:กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0