โลจิสติคส์ย้อนกลับของการจัดการขยะรีไซเคิล : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย

Publish Year International Conference 1
2015 inนางสุมาลี พุ่มภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reverse Logistics of Solid Waste Management: a case study of Chaing Rai Province", International Symposium on Social Sciences and Management , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2015, โตเกียว ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2016 exพรปวีณ์ พัฒนสมบัติจินดา, inนางสุมาลี พุ่มภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเลือกที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าในประเทศไทยบนแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก: กรณีศึกษาสินค้าข้าว", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 13, 8 - 9 ธันวาคม 2016, นครปฐม ประเทศไทย
2016 exนมิดา ปิ่นประชานันท์, inนางสุมาลี พุ่มภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13, 8 - 9 ธันวาคม 2016, นครปฐม ประเทศไทย