Conference

Article
การเลือกที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าในประเทศไทยบนแนวเส้นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก: กรณีศึกษาสินค้าข้าว
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 13 (ISBN: 9786162783487)
Class
ชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2016
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-