การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่เมืองคาร์บอนต่ำ: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร

Publish Year International Conference 2
2019 inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสุมาลี พุ่มภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Behavior of Adoption of a Low Carbon Society: A Case Study of Bangkok, Thailand", 17th Paris International Conference on Marketing, Humanities, Education and Social Sciences, 15 มีนาคม 2019, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2017 inนางสุมาลี พุ่มภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "factors influencing perceptions of adoption of a low carbon society: A case study from Bangkok, Thailand", The International Symposium on Business and Social Sciences, 5 - 7 ธันวาคม 2017
Publish Year National Conference 1
2019 exกัลยา เมืองจันทร์ , inนางสุมาลี พุ่มภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวสวนจตุจักร", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 4 - 5 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)